Školská jedáleň


Prevádzkový poriadok školskej jedálne
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Spojená škola internátna, M. Urbana160/45, 029 01 Námestovo

Právna forma: právny subjekt

Zriaďovateľ: Okresný úrad v Žiline, odbor školstva

IČO: 37982702

Vypracoval : Mgr. Poláková V.

Schválil: PhDr. Glombová Ľ. –  riaditeľka SŠI

Účinnosť: od 1.9 2016

Všeobecné ustanovenia

Osvojenie si zdravých stravovacích návykov v detskom veku považujeme za jednu z najúčinnejších prevencii proti civilizačným chorobám  a formovaní zdravých stravovacích návykov detí do budúcnosti.  Výživa detí má svoje špecifiká, ktoré musíme pri zostavovaní jedálneho lístka rešpektovať. Pre zdravý vývoj dieťaťa musí byť strava energetický primeraná a bohatá na živiny. Správanie počas stravovania v školskej jedálni je vizitkou kultúrnosti každého stravníka a je do väčšej mieri ovplyvnené výchovou v rodine a v škole. Školská jedáleň musí dodržiavať zásady stravovania pri zostavovaní jedálnych lístkov a aplikovať v praxi  materiálno – spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie, ktoré sú pre školské zariadenie záväzné a prísne hygienické predpisy. Za účelom ozdravenia výživy detí sú každoročne aktualizované. Školská jedáleň poskytuje celodenné stravovanie žiakom a zamestnancom Spojenej školy internátnej.

I. Prevádzka v školskej jedálni

 1. Školská jedáleň je v prevádzke počas pracovných dni od 6.30 – do 18.00 a riadi sa harmonogramom výdaja jedál a dozorov v školskej jedálni.
 2. Strava sa nevydáva mimo priestorov školskej jedálne. Výnimkou je zabezpečenie stravovania chorého dieťaťa v prvý deň ochorenia. Do obedárov sa bude dávať jedlo len pre imobilných žiakov alebo žiakov, ktorí musia konzumovať len mixovanú stravu. Za jedlá,  ktoré sú vynášané domov  žiakmi a zamestnancami školy v prenosných nádobách školské zariadenie nezodpovedá. Zo školskej jedálne je zakázané vynášať riad.
 3. Počas školských prázdnin a v dňoch keď sa nevyučuje zostáva školská jedáleň v prevádzke len pre potreby zamestnancov SŠI.
 4. Počas prevádzky je zabezpečený pedagogický dozor podľa rozvrhu dozorov, ktorý je vypracovaný zástupcami RŠ. Pedagogický dozor vydáva pokyny k zabezpečeniu poriadku v školskej jedálni a kultúrnych, hygienických, stravovacích návykov žiakov.
 5. Upratovanie školskej jedálne po výdaji jedál zabezpečujú pracovníci Spojenej školy internátnej- upratovačky.

Harmonogram výdaja jedál.

Raňajky : od 6.45-7.45

Desiata: 9.20- 9.45

Obed: 11.30-14.00

Olovrant: 15.30-16.00

Večera: 17.30-18.00

II. Odhlasovanie zo stravy

 1. Rodič, zákonný zástupca je povinný odhlásiť svoje dieťa zo stravy deň vopred a to telefonický na tel. č. 043/5507924, 0915 831 495 aj formou sms alebo osobne u vedúcej školskej jedálne. V súrnych prípadoch do 7.00 ráno. Odhlášky zrealizované po 7.00 nebudú akceptované !!
 2. Učitelia nie sú povinní odhlasovať žiakov zo stravy.
 3. Zamestnanec je povinný odhlásiť sa zo stravovania počas dovolenky , čerpania NV, PN, OČR a v prípade, ak je jeho pracovná cesta je dlhšia ako 4.5 hod. , deň vopred na prihlasovacom hárku vyvesenom s školskej jedálni.

V súrnych prípadoch do 7.00 ráno. Odhlášky zrealizované po 7.00 nebudú akceptované!!

III. Spôsob úhrady

 1. Stravné sa uhrádza najneskôr do 20. dňa v mesiaci nasledovnými spôsobmi:
 • Bankovým prevodom
 • Trvalým príkazom v banke
 • Šekovou poukážkou – týmto spôsob môžu platiť len deti.

2.Bezhotovostný styk musí byť zrealizovaný aj s VS, ktorý dostane každý stravník spolu s prihláškou na stravovanie, ktorú musí vyplniť a odovzdať.            Šekové poukážky vystavuje mesačne VŠJ.

 1. V prípade neuhradenia platby v danom mesiaci, sa dieťa nemôže stravovať nasledujúci mesiac.

lV. Povinnosti VŠJ

 1. Zodpovedá za prevádzku ŠJ a jej plynulý chod, stará sa o riadne hospodárenie, sleduje a dodržuje všetky  predpisy o spoločnom stravovaní detí a mládeže – dodržiavanie MSN a aplikácia HACCP.
 2. Zostavuje jedálny lístok, prepočítava kalorickú a biologickú hodnotu jedál a dbá, aby boli pripravované jedlá chutné. Jedálny lístok je vystavený na nástenke v školskej jedálni, a na prízemí internátu, zároveň je dispozícii na internetovej stránke www. ssino.sk. Jedálny lístok sa vystavuje najneskôr v piatok s ponukou na nasledujúci týždeň.
 3. Zabezpečuje potraviny pre ŠJ, zodpovedá za ich kvalitu a bezchybné uskladnenie.
 4. Zodpovedá za organizáciu celej jedálne, realizuje všetky práce spojené s plynulým výdajom stravy a jej konzumovaním.
 5. Zabezpečuje všetky materiálno technické úlohy spojené s prevádzkou ŠJ. Stará sa údržbu všetkého inventára.
 6. Je bezprostrednou nadriadenou všetkým pracovníčkam ŠJ, rozvrhuje pracovný čas všetkým pracovníčkam ŠJ, kontroluje dodržiavanie pracovného času. Pri chorobe pracovníčok ŠJ zabezpečuje ich zastupovanie.
 7. Zabezpečuje všetky administratívne úlohy spojené s prevádzkou ŠJ.
 8. Podieľa sa na hodnotení všetkých pracovníčok ŠJ.

V. Práva a povinnosti kuchárok a pracovníčok v prevádzke ŠJ

 1. Pracovníčky v prevádzke ŠJ môžu v škole využívať všetky práva, ktoré vyplývajú zo Zákonníka práce, Pracovného poriadku a ďalších pracovno – právnych predpisov.
 2. Sú povinné poznať a dodržiavať hygienické požiadavky na výrobu, podávanie pokrmov a jedál.
 3. Sú povinné vstupovať na pracovisko len v čistom pracovnom odeve, dbať o čistotu pracovného prostredia a inventára. Pri príprave a čistení zeleniny, umývaní mäsa, spracovaní  a príprave stravy využívať miesta vyhradené pre určenú prácu.
 4. Sú povinné dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

VI. Hlavná kuchárka

 1. Riadi prevádzku kuchyne.
 2. Zodpovedá vedúcej prevádzkovej jednotky za jej riadny chod.
 3. Organizuje prácu pomocných kuchárok a pracovníčok v prevádzke a pripravuje s nimi pokrmy.
 4. Hotové jedlá vydáva stravníkom s tým, že zodpovedá za správnu hmotnosť uvareného a  podávaného pokrmu, za dodržanie technologického postupu.
 5. Je zodpovedná za vykonávanie  dokumentácie HACCP.
 6. Je zodpovedná za odobratie, označenie a uskladnenie vzoriek a ich zdokumentovanie.
 7. Podľa schváleného jedálneho lístku a receptúr vystavuje žiadanku tovaru k nasledujúcemu dňu.
 8. Zodpovedá za správne hospodárenie s plynom, elektrickou energiou a za dodržiavanie všetkých hygienických predpisov.

VII. Pracovníčky v prevádzke

 1. Pomáhajú kuchárkam pri príprave jedál pred varením a pri varení, čistia zemiaky, zeleninu a upravujú iné potraviny.
 2. Umývajú kuchynské riady, taniere, zabezpečujú čistotu skladov, chodieb, okien, dverí.
 3. Podľa potreby zabezpečujú preberanie tovaru podľa platných predpisov.
 4. Sú zodpovedné za meranie a zaznamenávanie teplôt v chladničkách, mrazničkách a skladoch.

VIII. Správanie sa žiakov v školskej jedálni

 1. Žiaci, ktorí sa nestravujú v školskej jedálni, rodičia žiakov a cudzí ľudia majú zákaz vstupu do jedálne počas výdaja stravy.
 2. Každý žiak má právo stravovať sa.  Do jedálne vstupuje v určenom čase bez vrchného odevu /kabát , vetrovka, čiapka/ a školskej tašky. Do školskej jedálne sa nesmie vstupovať so žuvačkou v ústach.
 3. Žiaci sú povinní dodržiavať pokyny zamestnancov školskej jedálne a dozoru.
 4. V prípade ak sa niečo rozbije alebo vyleje nahlási to pri okienku na špinavý riad a požiada o pomoc.
 5. Po skončení konzumácie stravy odnesie použitý riad k okienku.
 6. Pri nevoľnosti alebo úraze sú povinní stravníci hlásiť túto skutočnosť dozoru.

Kontakty na školskú jedáleň

polakova@ssino.sk

0915 831 495,

0435507924/25, 043 5522887

Vypracovala: Mgr. Poláková V.

Schválila: PhDr. Glombová Ľ. – riaditeľka Spojenej školy internátnej