História školy


Prehľad vzniku špeciálneho školstva na Orave a histórie

Združenej špeciálnej školy Námestovo

V prekrásnom regióne Hornej Oravy na brehu Oravskej priehrady píše práve v tomto roku svoju dvadsať ročnú históriu Spojená špeciálna škola v Námestove. Ako jediná svojho druhu vzdeláva deti s mentálnym postihnutím, kombinovanými poruchami a zdravotným oslabením prevažne z okresov Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo. História sa odvíja od jej založenia v roku 1987 a zároveň zrušením pôvodných osobitných škôl. Pôsobenie špeciálnych škôl na Orave:
1955 Osobitná škola pre chlapcov v Oravskej Jasenici (riaditeľ školy Kornel Frímel)
1974 Osobitná škola v Rabči (riaditeľka školy Anna Skočíková)
1980 Osobitná škola pre dievčatá pri Základnej škole v Zázrivej (riaditeľ školy Ján Sedlák)
1987 Spojením Osobitných škôl Oravskej Jasenice a Rabče vznikla Osobitná škola internátna v Námestove (riaditeľ školy Rudolf Hubík). Škola bola zariadením s nepretržitou prevádzkou. Navštevovali ju žiaci s dennou, týždennou školskou dochádzkou a žiaci s nariadenou ústavnou výchovou.
1990 Zrušenie Osobitnej školy v Zázrivej, preradenie žiakov do OŠI v Námestove
1990 Zmena riaditeľa školy: miesto p. Rudolfa Hubíka nastúpila Mgr. Blanka Balážecová
1991 Zriadenie pomocnej školy (jedna trieda)
1992 Vznik detského divadelného súboru „Stonožka“ pod vedením Mgr.Jozefa Burgana
1994 Prvá krajská divadelná prehliadka osobitných škôl v Námestove
1997 Zmena názvu Osobitnej školy internátnej na Špeciálnu základnú školu internátnu v Námestove
1999 Športovci ŠZSI v Námestove boli zaregistrovaní do Slovenského hnutia špeciálnych olympiád
2002/2003 Vznik špeciálno-pedagogickej poradne pri ŠZŠI v Námestove
2004/2005 Zmena riaditeľky školy: miesto Mgr. Balanky Balážecovej nastúpila Mgr. Marta Gabaríková
2005 Vznik športového klubu „Stonožka“
2006 Pričlenenie Základnej školy pri nemocnici v Trstenej a zároveň zmena názvu ŠZŠI na Spojenú základnú školu internátnu
2007 Zriadenie praktickej školy (dve triedy)
2007/2008
V tomto školskom roku pod riaditeľstvo Spojenej školy patria tieto zariadenia:
  • Špeciálna základná škola internátna
  • Špeciálno- pedagogická poradňa
  • Základná škola pri nemocnici v Trstenej
  • Praktická škola