Hviezdoslavov Kubín


Tohtoročná súťažná prehliadka recitácie žiakov A, B, C variantu, žiakov autistických tried a prípravného ročníka OU prebiehala v príjemnej atmosfére v priestoroch školskej knižnice. Žiaci prezentovali nielen svoje schopnosti v recitácií, ale ukázali aj svoj postoj a svoju zodpovednosť pri príprave na túto akciu. Mnohí sa na súťaž tešili a aj sa zodpovedne pripravili, zvládli pamäťové naučenie sa vybraného textu, učili sa s ním pracovať, rozlišovať pasáže postáv, zvládať prvky recitácie a celkového vystupovania na verejnosti. Počas súťaže svojich spolužiakov podporovali, povzbudzovali a odmeňovali potleskom. K skvelej atmosfére prispeli aj žiaci z 1. stupňa, ktorí všetkých pobavili svojim veselým tanečným vystúpením.

Dňa 14.3.2017 sa aj žiaci B a C variantu a praktickej školy zúčastnili recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Na úvod sme si porozprávali o živote nášho najväčšieho básnika. Pripomenuli sme aj básnikov, ktorí tvorili a tvoria hlavne pre detského čitateľa. Recitačné schopnosti nám ako prví predviedli žiaci C variantu. Na prvom mieste sa umiestnil Marek Brišák, na druhom mieste Marcel Polťák a na treťom Filip Hradský. Ani žiaci B variantu sa nedali zahanbiť.  Za výborný prednes boli ocenení Timotej Štenda, Norika Toporová, Roman Masiarik a Natália Tysoňová. Žiaci praktickej školy sa zamerali predovšetkým na prednes prózy. Ich výkony boli úžasné. Na stupni víťazov sa ocitol Adam Modránszky, Denisa Stašáková a Anežka Blažeňáková.

Najlepší recitátori boli odmenení diplomom a vecnými cenami. Všetkým súťažiacim sa ušla sladká odmena a milá drobnosť na pamiatku.