Kritériá pre prijímanie žiakov do OU a PrŠ v školskom roku 2020/2021


Kritériá pre prijímanie žiakov do OU a PrŠ v školskom roku 2020/2021

 Plánovaný počet žiakov do I. ročníka OU v školskom roku 2020/2021:

Učebný odbor Počet prvých tried Plán prijatia žiakov
1. Obchodná prevádzka –práce pri príprave jedál 1 7
2. Stavebná výroba – murárske práce 1 7
3. Služby a domáce práce 1 7
4.  Spracúvanie dreva – stolárska výroba 1 7
5.  Prípravný ročník OU 1 7

 Plánovaný počet žiakov do I. ročníka PRŠ v školskom roku 2020/2021:

Praktická škola                                                               1                        6

 

Kritériá pre prijatie do OU, PRŠ boli odsúhlasené pedagogickou radou dňa 27.04.2020 .

Uchádzač so zdravotným znevýhodnením môže byť prijatý do I. ročníka v školskom roku 2020/2021 ak:

  1. úspešne ukončí 9. ročník alebo povinnú školskú dochádzku v špeciálnej základnej škole podľa variantu A a jeho zdravotný stav mu umožní zvládnuť prípravu v odbornom učilišti,
  2. úspešne ukončí 9. ročník alebo povinnú školskú dochádzku v základnej škole (v špeciálnej triede podľa variantu A alebo ako individuálne integrovaný žiak so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami – variant A) a jeho zdravotný stav mu umožní zvládnuť prípravu v odbornom učilišti,
  3. do praktickej školy sa prijímajú žiaci s mentálnym postihnutím alebo žiaci s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorí ukončili základnú školu alebo povinnú školskú dochádzku a ich stupeň postihnutia im neumožňuje zvládnuť prípravu v odbornom učilišti.
  4. do praktickej školy sa prijímajú aj iné fyzické osoby s mentálnym postihnutím alebo dospelí občania s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným postihnutím, ktorí dovŕšili vek 18 rokov a neboli vzdelávaní v odbornom učilišti alebo praktickej škole, a to aj vtedy, ak nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 3
  5. prihlášky na stredné školy (odborné učilište, praktická škola) je možné podať do 21. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára.
  6. uchádzač bude prijatý bez vykonania prijímacieho pohovoru.
  7. rodič priloží k prihláške na štúdium :

-dokumentáciu bezprostredne súvisiacu s osobitosťami výchovy a vzdelávania žiaka, vrátane odporúčaní k jeho výchove a vzdelávaniu,

-správu z diagnostického vyšetrenia s určenou diagnózou,

Po prijatí žiaka odošle základná škola do odborného učilišťa  alebo praktickej školy „Návrh na prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do špeciálnej školy“ a ďalšiu dokumentáciu súvisiacu s osobitosťami výchovy a vzdelávania žiaka.

     Žiaci, ktorí nemajú kompletnú dokumentáciu , doložia ju od 2 – do 6 týždňov od skončenia mimoriadnej situácie.