O škole


Poslanie školy

Cieľom vzdelávania je pripraviť žiaka na samostatný život v spoločnosti do takej miery, do akej im to dovoľuje ich postihnutie. Špecifické predmety rozvíjajú sociálne, manuálne zručnosti, lokomociu žiakov s MP a pestujú ich pracovné návyky. Dôraz kladieme na rozvoj osobnosti každého dieťaťa a tak dávame každému žiakovi šancu, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a zažil úspech. Naším cieľom je pripraviť žiakom také podmienky, aby aj ich rodičia videli zmysel vzdelávania na našej škole a mali tak možnosť pripraviť svojim deťom také podmienky na výchovu a vzdelávanie, ktoré sú pre nich najprijateľnejšie a najlepšie.

Charakteristika školy

Spojená škola internátna v Námestove vzdeláva žiakov s mentálnym postihnutím.

Spojená škola internátna (SŠI) v Námestove pozostáva z jednotlivých organizačných zložiek: Špeciálnej základnej školy (ŠZŠ), Základnej školy pri Nemocnici (ZŠ pri NsP), Praktickej školy (PrŠ) a Odborného učilišťa (OU). Samostatnými súčasťami SŠI je Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Školský klub a Školská jedáleň.

Aktuálne sa v ŠZŠ vzdeláva 144 žiakov A, B a C variantu, 11 žiakov v Praktickej škole a 51 žiakov v Odbornom učilišti. Celkový počet žiakov SŠI je 209. V ŠZŠ, PrŠ a ZŠ pri Nsp pracuje 41 špeciálnych pedagógov, 2 fyzioterapeuti, 4 vychovávatelia, 3 nočné vychovávateľky, 6 asistentov učiteľa a 4 pomocní asistenti z chránených dielní školy. Všetci pedagogickí zamestnanci školy spĺňajú odborné kvalifikačné predpoklady.

Vo variante A vzdelávame 55 žiakov, variante B vzdelávame 30 žiakov, v C variante 45 žiakov a 14 žiakov s diagnózou autizmus. V tomto šk. roku vyučujeme v 28 triedach, z toho je 26 tried ŠZŠ, 2 triedy PrŠ a 6 tried OU.

V špeciálnopedagogickej poradni evidujeme okolo 2700 klientov. Odborné činnosti tam vykonáva 16 špeciálnych pedagógov, 2 psychológovia a 2 rehabilitačné pracovníčky.

Analýza vnútorného prostredia školy

Do špeciálnej základnej školy sú zaraďovaní žiaci, ktorí nie sú schopní zvládnuť požiadavky základnej školy, a to žiaci s rôznym stupňom mentálneho postihnutia, s kombinovaným postihnutím /najčastejšie mentálnym a telesným, či rečovým/, deti s autizmom, epilepsiou, poruchami správania, zdravotným oslabením a deti, ktoré sú v starostlivosti pedopsychiatra. Edukácia prebieha prostredníctvom prispôsobených osnov a metód práce vo všetkých predmetoch. Školský vzdelávací program je otvorený a pružný systém, obsah učiva možno rozšíriť či redukovať tak, aby bolo možné rešpektovať na základe šeciálnopedagogickej diagnostiky rôzne individuálne pracovné tempo, individuálne schopnosti a osobitosti žiakov. Pripravuje žiaka na samostatný život v spoločnosti. Žiak, ktorý nezvláda učivo daného predmetu je vyučovaný podľa individuálneho vzdelávacieho plánu.

Absolvent špeciálnej základnej školy pokračuje vo vzdelávaní v Praktickej škole alebo Odbornom učilišti. Cieľom praktickej školy je pripraviť žiakov na život v rodine, resp. chránených pracoviskách.

Absolvent špeciálnej základnej školy pokračuje vo vzdelávaní v systéme odborných učilíšť. Poslaním školy je výchova a vzdelávanie mládeže so zdravotným znevýhodnením – mentálnym postihnutím alebo žiakov s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím tak, aby z nich vyrástli dobrí, morálni, charakterní a pracovití ľudia, aby získali kvalifikáciu vo svojom učebnom odbore a aby sa so svojimi všeobecnými vedomosťami, praktickými zručnosťami a návykmi uplatnili na trhu práce.

SKVP SZS