Občianske združenie STONOŽKA


Občianske združenie STONOŽKA je nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby. Jej prostredníctvom sa vykonáva záujmová činnosť v oblasti starostlivosti o deti so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami.
Hlavným poslaním občianskeho združenia je čo najviac podporovať a skvalitňovať výchovu a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, uľahčovať podmienky uskutočňovania výchovy a vzdelávania.
Občianske združenie sa podieľa na vybavení tried učebnými pomôckami a technickým zariadením, ktoré uľahčuje vzdelávanie žiakom so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami.
Zároveň sa spolupodieľa na vybavení poradenského a relaxačného centra, v ktorých sa poskytuje odborná pomoc a poradenstvo osobám, ktoré to potrebujú. Každá aktivita občianskeho združenia STONOŽKA je zameraná na skvalitnenie výchovno – vzdelávacieho procesu a na vhodné vyplnenie voľnočasových a športových aktivít žiakov.
Občianske združenie je financované z darov a z 2% zaplateného podielu dane. Všetkým darcom ďakujeme a tých ktorí sú ochotní pomáhať, prosíme o pomoc a podporu.

Pomôžte nám pomáhať …Dakujeme...

Kontakt:

Občianske združenie Stonožka
Mila Urbana 160/45
029 01 Námestovo

IČO: 37904655
Banka: Slovenská sporiteľňa a.s.
číslo účtu: 0322501393/0900
telefón: 0908 590 589