Prijímacie skúšky v OU


Harmonogram prijímacích skúšok

Termín: 13. a 16. mája 2019 (pondelok, štvrtok)

Priebeh:

7.45 – 8.00 hod. usmernenie rodičov a žiakov
8.15 – 9.45 hod.

9.45 – 10.00 hod.

10.00 – 12.00 hod.

písomná časť SJL, MAT

prestávka

preverovanie manuálnych zručností v danom odbore

12.30 hod. zasadnutie prijímacej komisie
 • (dĺžka prijímacej skúšky závisí od počtu prihlásených uchádzačov)

 

Plánovaný počet žiakov do I. ročníka v školskom roku 2019/2020:

Učebný odbor Počet prvých tried Plán prijatia žiakov
1. Obchodná prevádzka –práce pri príprave jedál 1 7
2. Stavebná výroba – murárske práce 1 7
3. Služby a domáce práce 1 7
4.  Spracúvanie dreva – stolárska výroba 1 7
5.  Prípravný ročník OU 1 7

 

Kritériá prijímacích skúšok
Prijímacie skúšky sa budú skladať z dvoch častí:

  1. analýza dokladov žiakov prihlásených na prijímacie skúšky, rozbor psychologických a špeciálno-pedagogických vyšetrení,
  2. preverovanie manuálnych zručností, zisťovanie základných vedomostí k danému odboru.

 

 

Hodnotenie jednotlivých častí prijímacích skúšok:

Časť PS Druh testu Maximálny
počet
bodov
Minimálny
počet
bodov
písomná SJL, MAT 20+20 20
praktická preverenie zručností 40 20
SPOLU: 80 40

 

Kritériá pre prijímacie skúšky boli odsúhlasené pedagogickou radou a schválený bol aj priebeh prijímacích skúšok podľa vypracovaného harmonogramu.

Uchádzač so zdravotným znevýhodnením môže byť prijatý do I. ročníka v školskom roku 2019/2020 ak:

   1. úspešne ukončí 9. ročník alebo povinnú školskú dochádzku v špeciálnej základnej škole podľa variantu A a jeho zdravotný stav mu umožní zvládnuť prípravu v odbornom učilišti,
   2. úspešne ukončí 9. ročník alebo povinnú školskú dochádzku v základnej škole (v špeciálnej triede podľa variantu A alebo ako individuálne integrovaný žiak so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami – variant A) a jeho zdravotný stav mu umožní zvládnuť prípravu v odbornom učilišti,
   3. ŠZŠ/ZŠ priloží k prihláške na štúdium:

-dokumentáciu bezprostredne súvisiacu s osobitosťami výchovy a vzdelávania žiaka, vrátane odporúčaní k jeho výchove a vzdelávaniu,

-správu z diagnostického vyšetrenia s určenou diagnózou,

-vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania.

4. získa celkový počet bodov v teoretickej a praktickej časti prijímacích skúšok podľa nasledovných kritérií:

-musí dosiahnuť minimálne 40 bodov spolu z teoretickej a praktickej časti prijímacích skúšok,

-ak nedosiahne stanovený minimálny počet 40 bodov, nebude prijatý do prvého ročníka v školskom roku 2019/2020,

-ak dosiahne 40 a viac bodov, bude prijatý podľa toho, v akom poradí sa umiestni podľa počtu bodov, ktoré na prijímacích skúškach dosiahne,

-v prípade rozhodovania medzi uchádzačmi s rovnakým počtom dosiahnutých bodov, bude rozhodujúci vyšší počet bodov v praktickej časti, ktorá je pre zaradenie uchádzača do zvoleného učebného odboru dôležitejšia.