Prijímacie konanie v OU


 

PRIJÍMACIE KONANIE V ODBORNOM UČILIŠTI

Termín: 9. a 12. mája 2016 (Pondelok, Štvrtok)

 

KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA

 1. PLÁN POČTOV PRIJATÝCH ŽIAKOV
Učebný odbor

Počet prvých tried

Plán prijatia žiakov

1. Obchodná prevádzka–práce pri príprave jedál                   

1

7

2. Stavebná výroba – murárske práce                                     

1

6

3. Služby a domáce práce                                                           

1

4

4.  Spracúvanie dreva – stolárska výroba                               

1

6

Prípravný ročník OU                                                                  

1

5

 1. PRIEBEH A KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA
 • Priebeh:
7.45 – 8.00 hod. usmernenie rodičov a žiakov
8.15 – 9.45 hod.

9.45 – 10.00 hod.

10.00 – 12.00 hod.

písomná časť SJL, MAT

prestávka

preverovanie manuálnych zručností v danom odbore

12.30 hod. zasadnutie prijímacej komisie

 

 • (dĺžka prijímacej skúšky závisí od počtu prihlásených uchádzačov)
 • Kritériá prijímacích skúšok
  Prijímacie skúšky sa budú skladať z dvoch častí:

  • analýza dokladov žiakov prihlásených na prijímacie skúšky, rozbor psychologických a špeciálno-pedagogických vyšetrení,
  • preverovanie manuálnych zručností, zisťovanie základných vedomostí k danému odboru.
 

Hodnotenie jednotlivých častí prijímacích skúšok:

Časť PS Druh testu Maximálny
počet
bodov
Minimálny
počet
bodov
písomná SJL, MAT 20 10
praktická preverenie zručností 40 20
SPOLU: 60 30

Kritériá pre prijímacie skúšky boli odsúhlasené pedagogickou radou a schválený bol aj priebeh prijímacích skúšok podľa vypracovaného harmonogramu.

Uchádzač so zdravotným znevýhodnením môže byť prijatý do I. ročníka v školskom roku 2016/2017 ak:

   1. úspešne ukončí 9. ročník alebo povinnú školskú dochádzku v špeciálnej základnej škole podľa variantu A a jeho zdravotný stav mu umožní zvládnuť prípravu v odbornom učilišti,
   2. úspešne ukončí 9. ročník alebo povinnú školskú dochádzku v základnej škole (v špeciálnej triede podľa variantu A alebo ako individuálne integrovaný žiak so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami – variant A) a jeho zdravotný stav mu umožní zvládnuť prípravu v odbornom učilišti,
   3. ŠZŠ/ZŠ priloží k prihláške na štúdium:
 • dokumentáciu bezprostredne súvisiacu s osobitosťami výchovy a vzdelávania žiaka, vrátane odporúčaní k jeho výchove a vzdelávaniu,
 • správu z diagnostického vyšetrenia s určenou diagnózou,
 • vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania.

IV .získa celkový počet bodov v teoretickej a praktickej časti prijímacích skúšok podľa nasledovných kritérií:

 • musí dosiahnuť minimálne 30 bodov spolu z teoretickej a praktickej časti prijímacích skúšok,
 • ak nedosiahne stanovený minimálny počet 30 bodov, nebude prijatý do prvého ročníka v školskom roku 2016/2017,
 • ak dosiahne 30 a viac bodov, bude prijatý podľa toho, v akom poradí sa umiestni podľa počtu bodov, ktoré na prijímacích skúškach dosiahne,
 • v prípade rozhodovania medzi uchádzačmi s rovnakým počtom dosiahnutých bodov, bude rozhodujúci vyšší počet bodov v praktickej časti, ktorá je pre zaradenie uchádzača do zvoleného učebného odboru dôležitejšia.