Projekty


 • NP PoPII
  Cieľom NP je podpora inkluzívneho vzdelávania a výchovy v materských, základných a stredných školách a umožňuje vytvorenie nových pracovných miest pedagogických a odborných zamestnancov.

  Naša škola sa úspešne zapojila do výzvy a z projektu sme zamestnali dvoch asistentov učiteľa do Špeciálnej základnej školy.

  Doba realizácie projektu: 02/2021 – 08/2022, pokračovanie projektu: 09/2022 – 08/2023

 • Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.

Projekt je zameraný na zamestnanosť a sociálnu inklúziu s priamou podporou zamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím. Máme zriadené chránené pracoviská: Vrátnica, Sociálna pracovníčka. Cieľom bolo vytvorenie nových pracovných miest pre občanov so zdravotným postihnutím na dobu minimálne dvoch kalendárnych rokov. Ponúkli sme pomoc týmto spoluobčanom v ich neľahkej životnej situácii a umožnili sme im spätne sa začleniť do bežného pracovného života.

 • E vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a zdravotným postihnutím

V rámci projektu bola zriadená mobilná učebňa IKT na výučbu žiakov vo všetkých predmetoch a  pre pedagógov na prípravu na vyučovanie.

 • Infovek
 • Modernizácia vzdelávacieho procesuModernizácia pedagogického procesu

Tieto projekty sú vypracované v súlade s Operačným programom Vzdelávanie Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

 • Nasza sztuka – nasza integracja

V školskom roku 2013/2014 bola škola zapojená do medzinárodného projektu Nasza sztuka – nasza integracja, ktorého cieľom bolo vytvoriť a posilniť kontakty medzi poľskými kultúrnymi a slovenskými komunitami v prihraničných oblastiach. Tento projekt prispel k odstráneniu prekážok cezhraničných vzťahov v daných komunitách s priamym dopadom na integráciu týchto osôb v regiónoch. Po ukončení projektu sa vedúci jednotlivých skupín zapojených do projektu dohodli na prípadnej ďalšej spolupráci.

 • Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

V rámci projektu bol na školu dodaný digitálny set zložený z interaktívnej  tabule, projektora a notebooku a vybraní pedagógovia sa zúčastnia školení pre prácu s interaktívnou tabuľou.

Pre školský rok 2018/2019 sme získali grant z Nadácie Volkswagen Slovakia na projekt s názvom “Mladí majstri”. Otvorili sme záujmové útvary s rovnomenným názvom, s cieľom k vyrovnávaniu rozdielov praktických zručností medzi žiakmi. Zakúpili sme pomôcky, prostredníctvom ktorých rozvíjame pracovné zručnosti žiakov nad rámec pracovného vyučovania tak, aby boli pripravení na plnenie profesijných kompetencií v odbornom učilišti. Aktivity v projekte budú trvať do júna 2019 a pokarčovať aj v ďalších rokoch.  Ďakujeme Nadácií Volkswagen Slovakia, že sa rozhodli podporiť práve našu školu.

 • Technika hrou od základných škôl

V rámci projektu technického vzdelávania sme od januára 2019 získali pomôcky na realizáciu aktivít, metodickú príručku, pracovné listy a akreditované školenia pre dvoch učiteľov fyziky zamerané na päť tém: magnetizmus, elektrina, jednoduché stroje, konštrukcie, technické výzvy. Prostredníctvom projektu Nadácie Volkswagen Slovakia sme zmenili systém vyučovania fyziky, čím sa stal hravejším, založeným na bádateľskej činnosti. Vyučovanie sa stalo pre žiakov príťažlivejším a všetci sa počas celého roka na hodiny fyziky tešili. Týmto ďakujeme Nadácií Volkswagen Slovakia.

 • Erazmus +

Komunikuj, zdieľaj, uč sa.

V spolupráci s partnerskými školami v Lotyšsku, Portugalsku, Grécku, Turecku a na Slovensku sme boli úspešní v príprave projektu KA229 Erasmus+, Komunikuj, zdieľaj uč sa č. 2020-1-LV01-KA229-077424_6.

Ciele projektu sú:

– Naučiť sa nové metódy, prístupy a nástroje od partnerských škôl

– Vytvoriť priestor na zdieľanie nápadov a komunikáciu na miestnej, regionálnej a európskej úrovni

– Rozvíjať kompetencie a zručnosti učiteľov zlepšovaním a implementáciou rôznych metód učenia, techník a nástrojov, ktoré sa budú venovať individuálnym potrebám žiakov

O priebehu a výsledkoch projektu vás budeme informovať.

 • Podpora školskej inklúzie