Projekty


  • Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.

Projekt je zameraný na zamestnanosť a sociálnu inklúziu s priamou podporou zamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím. Máme zriadené chránené pracoviská: Vrátnica, Sociálna pracovníčka. Cieľom bolo vytvorenie nových pracovných miest pre občanov so zdravotným postihnutím na dobu minimálne dvoch kalendárnych rokov. Ponúkli sme pomoc týmto spoluobčanom v ich neľahkej životnej situácii a umožnili sme im spätne sa začleniť do bežného pracovného života.

  • E vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a zdravotným postihnutím

V rámci projektu bola zriadená mobilná učebňa IKT na výučbu žiakov vo všetkých predmetoch a  pre pedagógov na prípravu na vyučovanie.

  • Infovek
  • Modernizácia vzdelávacieho procesuModernizácia pedagogického procesu

Tieto projekty sú vypracované v súlade s Operačným programom Vzdelávanie Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

  • Nasza sztuka – nasza integracja

V školskom roku 2013/2014 bola škola zapojená do medzinárodného projektu Nasza sztuka – nasza integracja, ktorého cieľom bolo vytvoriť a posilniť kontakty medzi poľskými kultúrnymi a slovenskými komunitami v prihraničných oblastiach. Tento projekt prispel k odstráneniu prekážok cezhraničných vzťahov v daných komunitách s priamym dopadom na integráciu týchto osôb v regiónoch. Po ukončení projektu sa vedúci jednotlivých skupín zapojených do projektu dohodli na prípadnej ďalšej spolupráci.

  • Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

V rámci projektu bol na školu dodaný digitálny set zložený z interaktívnej  tabule, projektora a notebooku a vybraní pedagógovia sa zúčastnia školení pre prácu s interaktívnou tabuľou.