Projekty


 • NP PoPII
  Cieľom NP je podpora inkluzívneho vzdelávania a výchovy v materských, základných a stredných školách a umožňuje vytvorenie nových pracovných miest pedagogických a odborných zamestnancov.

  Naša škola sa úspešne zapojila do výzvy a z projektu sme zamestnali dvoch asistentov učiteľa do Špeciálnej základnej školy.

  Doba realizácie projektu: 02/2021 – 08/2022, pokračovanie projektu: 09/2022 – 08/2023

 • Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.

Projekt je zameraný na zamestnanosť a sociálnu inklúziu s priamou podporou zamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím. Máme zriadené chránené pracoviská: Vrátnica, Sociálna pracovníčka. Cieľom bolo vytvorenie nových pracovných miest pre občanov so zdravotným postihnutím na dobu minimálne dvoch kalendárnych rokov. Ponúkli sme pomoc týmto spoluobčanom v ich neľahkej životnej situácii a umožnili sme im spätne sa začleniť do bežného pracovného života.

 • E vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a zdravotným postihnutím

V rámci projektu bola zriadená mobilná učebňa IKT na výučbu žiakov vo všetkých predmetoch a  pre pedagógov na prípravu na vyučovanie.

 • Infovek
 • Modernizácia vzdelávacieho procesuModernizácia pedagogického procesu

Tieto projekty sú vypracované v súlade s Operačným programom Vzdelávanie Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

 • Nasza sztuka – nasza integracja

V školskom roku 2013/2014 bola škola zapojená do medzinárodného projektu Nasza sztuka – nasza integracja, ktorého cieľom bolo vytvoriť a posilniť kontakty medzi poľskými kultúrnymi a slovenskými komunitami v prihraničných oblastiach. Tento projekt prispel k odstráneniu prekážok cezhraničných vzťahov v daných komunitách s priamym dopadom na integráciu týchto osôb v regiónoch. Po ukončení projektu sa vedúci jednotlivých skupín zapojených do projektu dohodli na prípadnej ďalšej spolupráci.

 • Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

V rámci projektu bol na školu dodaný digitálny set zložený z interaktívnej  tabule, projektora a notebooku a vybraní pedagógovia sa zúčastnia školení pre prácu s interaktívnou tabuľou.

Pre školský rok 2018/2019 sme získali grant z Nadácie Volkswagen Slovakia na projekt s názvom “Mladí majstri”. Otvorili sme záujmové útvary s rovnomenným názvom, s cieľom k vyrovnávaniu rozdielov praktických zručností medzi žiakmi. Zakúpili sme pomôcky, prostredníctvom ktorých rozvíjame pracovné zručnosti žiakov nad rámec pracovného vyučovania tak, aby boli pripravení na plnenie profesijných kompetencií v odbornom učilišti. Aktivity v projekte budú trvať do júna 2019 a pokarčovať aj v ďalších rokoch.  Ďakujeme Nadácií Volkswagen Slovakia, že sa rozhodli podporiť práve našu školu.

 • Technika hrou od základných škôl

V rámci projektu technického vzdelávania sme od januára 2019 získali pomôcky na realizáciu aktivít, metodickú príručku, pracovné listy a akreditované školenia pre dvoch učiteľov fyziky zamerané na päť tém: magnetizmus, elektrina, jednoduché stroje, konštrukcie, technické výzvy. Prostredníctvom projektu Nadácie Volkswagen Slovakia sme zmenili systém vyučovania fyziky, čím sa stal hravejším, založeným na bádateľskej činnosti. Vyučovanie sa stalo pre žiakov príťažlivejším a všetci sa počas celého roka na hodiny fyziky tešili. Týmto ďakujeme Nadácií Volkswagen Slovakia.

 • Erazmus +

Komunikuj, zdieľaj, uč sa.

V spolupráci s partnerskými školami v Lotyšsku, Portugalsku, Grécku, Turecku a na Slovensku sme boli úspešní v príprave projektu KA229 Erasmus+, Komunikuj, zdieľaj uč sa č. 2020-1-LV01-KA229-077424_6.

Ciele projektu sú:

– Naučiť sa nové metódy, prístupy a nástroje od partnerských škôl

– Vytvoriť priestor na zdieľanie nápadov a komunikáciu na miestnej, regionálnej a európskej úrovni

– Rozvíjať kompetencie a zručnosti učiteľov zlepšovaním a implementáciou rôznych metód učenia, techník a nástrojov, ktoré sa budú venovať individuálnym potrebám žiakov

O priebehu a výsledkoch projektu vás budeme informovať.

PROGRAM ERASMUS+ KA226 ŠKOLSKÝ VÝMENNÝ PARTNERSKÝ PROJEKT „Komunikuj, ZDIEĽAJ A UČ SA“
Č. 2020-1-LV01-KA229-077424_6

„Komunikuj, zdieľaj a uč sa“ je projekt Erazmus+, v ktorom boli zapojení aj učitelia Spojenej školy internátnej v Námestove, ktorého cieľom bolo:

 • naučiť sa nové metódy, prístupy a nástroje od partnerov v Lotyšsku, Grécku, Slovensku a v Turecku;
 • zvýšiť efektivitu škôl zavedením učenia sa založeného na rozširovaní kompetencií;
  vytvoriť príležitosť na zdieľanie nápadov na miestnej, regionálnej a európskej úrovni o využívaní efektívnych a motivujúcich vyučovacích metód;
 • zlepšiť kompetencie a zručnosti učiteľov zlepšovaním a zavádzaním rôznych vyučovacích metód, techník a nástrojov, ktoré zabezpečujú uspokojovanie individuálnych potrieb žiakov v procese učenia sa.

Partneri:

Lotyšsko – Tukuma novada specialas izglitibas iestade – koordinátor projektu

Grécko – Enieo Eidiko Epaggelmatiko Gymnasio – Lykeio Katerinis

Slovensko – Spojená škola  Piešťany

Slovensko – Spojená škola internátna Námestovo

Turecko –  Istanbul ATAŞEHİR – Ataşehir Özel Eğitim Meslek Okulu

Zameranie jednotlivých mobilít:

Lotyšsko – Plánovanie vyučovania. Oboznámenie sa s metódami používanými v iných školách a zhodnotenie možnosti ich využitia v triede a prispôsobenie potrebám jednotlivých žiakov
Lotyšsko – virtuálny tréning – Zoznámiť sa s možnosťami využitia hier, aktivít a terapií pri výučbe študentov so špeciálnymi potrebami.

Námestovo – používanie IKT v triede na motiváciu študentov so špeciálnymi potrebami a na plné zapojenie sa do vzdelávacieho procesu

Grécko – využívanie foriem umenia a remesiel počas vyučovania a aktivít po vyučovaní

KRÁTKODOBÁ MOBILITA UČITEĽOV C1 V LOTYŠSKU

V dňoch od 13. – 19. septembra 2021 sme sa zúčastnili krátkodobej mobility učiteľov v lotyšskej špeciálnej škole v Tukums. Hlavným cieľom tejto aktivity bolo rozšíriť kompetencie učiteľov v plánovaní vyučovania a evalvácie výsledkov a prispôsobovanie vyučovania individuálnym špecifikám žiakov.

VIRTUÁLNY TRÉNING

Pre odstúpenie partnerskej školy z Portugalska, po schválení projektu, bola plánovaná krátkodobá mobilita nahradená virtuálnym tréningom organizovaným partnerskou školou v Lotyšsku. V dňoch 13. – 17. 6. 2022 sme sa zúčastnili tejto pre nás nepoznanej aktivity. V priebehu týždňa mala každá škola zodpovednosť za obsah, úlohy a ciele jedného dňa tréningu. Tréning prebiehal prostredníctvom virtuálnych stretnutí, zdieľaním videí, aktivít a úloh na platforme Padlet a bol zameraný na využitie hier, aktivít a terapeutických prístupov v vzdelávaní žiakov so špeciálnymi potrebami.

KRÁTKODOBÁ MOBILITA C5 V SŠI NÁMESTOVO

V dňoch od 6.-10. februára 2023 bola hostiteľom ďalšej mobility naša škola. Hlavným cieľom tejto mobility bolo rozvíjanie kompetencií učiteľa v oblasti využívania digitálnych technológii v edukácii. Inšpirovalo nás to pri tvorbe určitej digitálnej stratégie našej školy, následne sa dá očakávať kontinuálny profesijný rozvoj učiteľov v oblasti moderných , inovatívnych foriem vyučovania prostredníctvom IKT.

Diskutovali sme o výhodách implementácie týchto technológii do edukačného procesu a vymenili sme si skúsenosti medzi jednotlivými školami.

Počas tejto mobility sme predstavili edukačno-rehabilitačný prostriedok FlySky. Táto interaktívna technológia ponúka aktivity, ktoré motivujú k pohybu, stimulujú vnímanie a vizuálno-pohybovú koordináciu.

Zaujal nás inviduálny edukačný  plán, ktorý využívajú naši tureckí partneri a aplikujú ho od prijatia  žiaka do materskej školy až po ukončenie vzdelávania.

KRÁTKODOBÁ MOBILITA C6 V grécku

Miestom poslednej mobility v rámci projektu Erasmus+ „Communicate, Share and Learn“ v dňoch 12. – 16. 6. 2023 bola špeciálna škola v Katerini v Grécku.  Z našej školy sa ho zúčastnili: koordinátor projektu Mgr. Michal Gabarík, Mgr. Jana Jurkuľáková, Mgr. Zuzana Boleková Kompanová, Mgr. Veronika Polhorská.

Porovnávali sme uplatňovanie metód a foriem umenia a remesiel počas vyučovania a v aktivitách po vyučovaní, napr. v školských kluboch. Organizovaním rôznych workshopov sme vytvorili  príležitosť na zdieľanie nápadov na miestnej, regionálnej a európskej úrovni.

      

VÝSLEDKY PROJEKTU

E-kniha (video – aktivity, terapie, lekcie)

E-kniha (popis hier a aktivít)

Metódy, techniky a nástroje – Padlet na zdieľanie skúseností

Virtuálne tréningové prezentácie, videá a popisy (Padlet)

Nápady na využitie umeleckých a remeselných aktivít (Padlet)

 

DISEMINÁCIA

Porady pedagogických zamestnancovhttps://www.facebook.com/ssinamestovo

Nástenka v škole

Článok v regionálnych novinách

Školský časopisPodpora školskej inklúzie