Účelové cvičenie v OU


 

Dňa 27. 05. 2016 sa v SŠI Námestovo uskutočnilo účelové cvičenie, ktorého sa zúčastnili žiaci 1. a 2. ročníka OU.

Cieľom účelového cvičenia bolo rozšíriť teoretické vedomosti a praktické zručnosti žiakov z oblasti ochrany života a zdravia.

Obsahovú náplň cvičenia tvorili: technické činnosti a športy, environmentálna výchova, zdravotnícka príprava, pobyt a pohyb v prírode.

Žiaci sa  zapájali s veľkým nadšením a elánom do plnenia zaujímavo pripravených úloh na jednotlivých stanovištiach. Príjemnú atmosféru dotváralo aj slnečné počasie.