RADA ŠKOLY


RADA ŠKOLY PRI SŠI V NÁMESTOVE

Rada školy sa zriaďuje pri Spojenej škole a jej sídlo je v Námestove, Mila Urbana 160/45, v priestoroch Spojenej školy.

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky. Vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú
k práci školy.

Rada školy uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy, navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy, predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy. Vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy, k návrhu na zrušenie školy.

Rada školy má 11 členov. Členmi rady školy sú: dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy, jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov školy, štyria zvolení zástupcovia rodičov, štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa. Členovia rady školy sú volení na štvorročné funkčné obdobie. Členom rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

Rada školy je zriadená podľa § 24 a § 25 zákona č. 596/2003 Z. z. a vyhlášky č. 230/2009 Z. z., s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorej je zriadená s pôsobnosťou na štvorročné funkčné obdobie rokov 2014-2018.

Zloženie RŠ:
Predseda RŠ:

Mgr.Ondrašáková G.   – zástupca pedagogických zamestnancov
ondrasakova(zavinac)gmail.com

Podpredseda RŠ:

Mgr. Betuštiaková O. – zástupca pedagogických zamestnancov
betustiakova(zavinac)orava.sk
Členovia:

Ing. Bartošová M.          – delegovaná za OU, odbor školstva,  mariana.bartosova(zavinac)minv.sk

RNDr.Čuláková, PhD.    – delegovaná za OU, odbor školstva, dana.culakova(zavinac)minv.sk

Mgr. Kvaššay V.            – delegovaný za OU, odbor školstva,  vladimir.kvassay(zavinac)minv.sk

p.Papanová H.              – delegovaná za OU, odbor školstva,

Mgr.Poláková V.           – zástupca nepedagogických zamestnancov,  polakova(zavinac)ssino.sk

Ing. Števlíková V.         – zástupca rodičov

p. Vrábová B.               – zástupca rodičov

p.Hlinová M.                – zástupca rodičov, mih(zavinac)mih.sk

p.Hradská J.               – zástupca rodičov