Organizačná štruktúra školy


SKVP SZS

Organizačné zložky

Spojená škola internátna v Námestove zastrešuje Špeciálnu základnú školu  pre deti s mentálnym postihnutím, ZŠ s MŠ pri NsP v Trstenej, alokované špeciálne triedy v Mutnom, Špeciálno – pedagogickú poradňu, Praktickú školu a Odborné učilište pri SŠI. Zriaďovateľom školy je Obvodný úrad Žilina, odbor školstva,  škola má právnu subjektivitu. Štatutárnym organom je riaditeľka školy, ktorá riadi činnosť celej organizácie, vystupuje v jej mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov.

ŠZŠ Námestovo

V našom zariadení poskytujeme komplexnú starostlivosť pre deti so špeciálno – pedagogickými potrebami. Okrem výchovno – vzdelávacieho procesu, poskytujeme poradenské služby v Centre špeciálno – pedagogického poradenstva, liečebno – rehabilitačné služby, možnosť stravovania a ubytovania na internáte. Mimoškolskú záujmovú činnosť a pobyt v školskom klube. Školu v súčasnosti navštevuje 144 žiakov vzdelávaných podľa stupňa postihnutia vo variantoch A, B, C.
A variant navštevujú deti s ľahkým mentálnym postihnutím. Obsaj učiva je zredukovaný a prispôsobený špeciálnym potrebám detí. Po ukončení 9. ročníka ŠZŠ sa žiaci majú možnosť ďalej vzdelávať v špeciálnych odborných učilištiach.
B variant je určený pre deti so stredným mentálnym postihnutím. Výchovno – vzdelávací proces je založený na individuálnom prístupe k dieťaťu. Jeho cieľom je dosiahnúť čo najvyšší stupeň samostatnosti dieťaťa v rámci jeho možnosti a schopnosti. Po ukončení desaťročnej dochádzky má možnosť ďalej sa vzdelávať v praktickej škole, ktorá je súčasťou našej školy.
C variant navštevujú deti s ťažkým mentálnym a viacnásobným postihnutím. Deti sa vzdelávajú podľa individuálneho vyučovacieho plánu vo výchovno – vzdelávacom a relaxačnom bloku.
3 triedy vzdelávajúce žiakov s autizmom s mentálnym postihnutím.

Praktická škola

Keďže rodič je aktívny partner našej školy so záujmom o napredovanie dieťaťa aj po skončení základného vzdelania, ponúkame možnosť ďalej sa vzdelávať v praktickej škole. Obsahom práce praktickej školy je získavanie vedomostí a zručností praktickou formou (práce v domácnosti, ručné práce, práce v záhradke a všeobecné základné pracovné zručnosti). Je podtstné, že aj tieto deti zažívajú pocit sebauspokojenia a užitočnosti, taký dôležitý pre sebadôveru, ktorá mnohokrát našim deťom chýba. O spokojnosti rodičov a detí svedčí narastajúci záujem o tento druh vzdelávania.

ZŠ s MŠ pri NsP v Trstenej

Je súčasťou SŠI v Námestove, škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie žiakov školského veku, ktorí sú v nemocničnom ošetrení.

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Súčasťou školy je aj špeciálno – pedagogická poradňa, ktorá poskytuje komplexnú starostlivosť pre deti so špeciálno – pedagogickými potrebami.