Školská jedáleň


Prevádzkový poriadok  školskej jedálne

 

Spojená škola internátna, M. Urbana 160/45, 029 01 Námestovo

Právna forma: právny subjekt

Zriaďovateľ: Okresný úrad v Žiline, odbor školstva

IČO: 37982702

Vypracoval : Mgr. Poláková V.

Schválil: PhDr. Glombová Ľ. –  riaditeľka SŠI

Účinnosť: od 1.9 2019

Všeobecné ustanovenia

Osvojenie si zdravých stravovacích návykov v detskom veku považujeme za jednu z najúčinnejších prevencií proti civilizačným chorobám  a formovaní zdravých stravovacích návykov detí do budúcnosti.  Výživa detí má svoje špecifiká, ktoré musíme pri zostavovaní jedálneho lístka rešpektovať. Pre zdravý vývoj dieťaťa musí byť strava energeticky primeraná a bohatá na živiny. Správanie počas stravovania v školskej jedálni je vizitkou kultúrnosti každého stravníka a je do väčšej miery ovplyvnené výchovou v rodine a v škole. Školská jedáleň musí dodržiavať zásady stravovania pri zostavovaní jedálnych lístkov a aplikovať v praxi  materiálno – spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie, ktoré sú pre školské zariadenie záväzné a prísne hygienické predpisy. Za účelom ozdravenia výživy detí sú každoročne aktualizované. Školská jedáleň je účelové zariadenie, ktoré poskytuje celodenné stravovanie žiakom a zamestnancom Spojenej školy internátnej.

Úhradu za stravu detí, žiakov, študentov a dospelých osôb a finančné limity na potraviny na výrobu jedál v zariadeniach školského stravovania sú v súlade s uvedenými finančnými pásmami schválenými MŠVVaŠ SR. Školská jedáleň je zaradená do 1.finančného pásma. Výška finančného limitu na potraviny pre dospelých stravníkov sa určuje vo výške finančného limitu na potraviny stanoveného na žiaka strednej školy (stravníci od 15-18/19 rokov). S účinnosťou od 1.1 2019 nadobúda účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciach v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

I. Prevádzka v školskej jedálni

 1. Školská jedáleň je v prevádzke počas pracovných dní od 6.30 – do 18.00 a riadi sa harmonogramom výdaja jedál a dozorov v školskej jedálni.
 2. Strava sa nevydáva mimo priestorov školskej jedálne. Výnimkou je zabezpečenie stravovania chorého dieťaťa v prvý deň ochorenia. Do obedárov sa bude dávať jedlo len pre žiakov, ktorým zdravotný stav neumožňuje stravovať sa v školskej jedálni.   Za hotové jedlo,  ktoré stravník  neskonzumuje v školskej jedálni a preloží si do prenosnej nádoby školské zariadenie nezodpovedá. Zo školskej jedálne je zakázané vynášať riad.
 3. Počas školských prázdnin a v dňoch, keď sa nevyučuje, zostáva školská jedáleň v prevádzke len pre potreby zamestnancov SŠI pri minimálnom počte 15 ľudí.
 4. Počas prevádzky je zabezpečený pedagogický dozor podľa rozvrhu dozorov, ktorý je vypracovaný zástupcami RŠ. Pedagogický dozor vydáva pokyny k zabezpečeniu poriadku v školskej jedálni a kultúrnych, hygienických, stravovacích návykov žiakov.
 5. Upratovanie školskej jedálne po výdaji jedál zabezpečujú upratovačky.

Harmonogram výdaja jedál.

Raňajky :        od 6.45-7.45

Desiata:          od 8.45-9.30

Obed:              od 11.00-13.30

Olovrant:       od 14.00-15.30

Večera:           od 17.30-18.00

II. Odhlasovanie zo stravy

 1. Rodič, zákonný zástupca je povinný odhlásiť svoje dieťa zo stravy deň vopred do 14.00hod. a to telefonicky na tel. č. 043/5507924, 0915 831 495 aj formou sms alebo osobne u vedúcej školskej jedálne. V súrnych prípadoch do 7.00 ráno. Odhlášky zrealizované po 7.00 nebudú akceptované !! Za neodobratú stravu sa neposkytuje náhrada. V prípade ak zákonný zástupca neodhlási svoje dieťa zo stravy v deň kedy sa nezúčastnilo výchovno – vzdelávacej činnosti, nemá nárok na dotáciu na stravu a je povinný zaplatiť príspevok na stravné v plnej výške.
 2. Učitelia nie sú povinní odhlasovať žiakov zo stravy.
 3. Zamestnanec je povinný odhlásiť sa zo stravovania počas dovolenky , čerpania NV, PN, OČR a v prípade, ak je jeho pracovná cesta je dlhšia ako 4.5 hod., deň vopred do 14.00 na prihlasovacom hárku vyvesenom v školskej jedálni. V súrnych prípadoch do 7.00 ráno. Odhlášky zrealizované po 7.00 nebudú akceptované!!

III. Spôsob úhrady

 1. Stravné sa uhrádza najneskôr do 20. dňa v mesiaci nasledovnými spôsobmi:
 • Bankovým prevodom
 • Trvalým príkazom v banke
 • Šekovou poukážkou – týmto spôsob môžu platiť len deti.

2. Bezhotovostná platba musí byť zrealizovaná aj s variabilným symbolom, ktorý dostane každý stravník spolu s prihláškou na stravovanie, ktorú musí vyplniť a odovzdať.

3. Šekové poukážky vystavuje mesačne VŠJ. Pri platbe šekom bude vystavený predpis na celý mesiac a vyúčtovanie stravy  bude 2x ročne v decembri a júni.  Pri platbe trvalým príkazom bude vyúčtovanie 1x ročne v júni.                          Preplatky budú prevedené len bezhotovostne na účet v banke na základe žiadosti, ktorú podá zákonný zástupca žiaka alebo môžu byť ponechané na stravovacom účte.

4. V prípade neuhradenia platby v danom mesiaci, sa dieťa nemôže stravovať nasledujúci mesiac.

lV. Povinnosti VŠJ

 • Zodpovedá za prevádzku ŠJ a jej plynulý chod, stará sa o riadne hospodárenie, sleduje a dodržuje všetky  predpisy o spoločnom stravovaní detí a mládeže – dodržiavanie MSN a aplikácia HACCP.
 • Zostavuje jedálny lístok, prepočítava kalorickú a biologickú hodnotu jedál a dbá, aby boli pripravované jedlá chutné. Jedálny lístok je vystavený na nástenke v školskej jedálni, a na prízemí internátu, zároveň je dispozícii na internetovej stránke www. ssino.sk. Jedálny lístok sa vystavuje najneskôr v piatok s ponukou na nasledujúci týždeň.
 • Zabezpečuje potraviny pre ŠJ, zodpovedá za ich kvalitu a bezchybné uskladnenie.
 • Zodpovedá za organizáciu celej jedálne, realizuje všetky práce spojené s plynulým výdajom stravy  a jej konzumovaním.
 • Zabezpečuje všetky materiálno technické úlohy spojené s prevádzkou ŠJ. Stará sa  o údržbu všetkého inventára.
 • Je bezprostrednou nadriadenou všetkým pracovníčkam ŠJ, rozvrhuje pracovný čas všetkým pracovníčkam ŠJ, kontroluje dodržiavanie pracovného času. Pri chorobe pracovníčok ŠJ zabezpečuje ich zastupovanie.
 • Zabezpečuje všetky administratívne úlohy spojené s prevádzkou ŠJ.
 • Podieľa sa na hodnotení všetkých pracovníčok ŠJ.

V. Práva a povinnosti kuchárok a pracovníčok v prevádzke ŠJ

 • Pracovníčky v prevádzke ŠJ môžu v škole využívať všetky práva, ktoré vyplývajú zo Zákonníka práce, Pracovného poriadku a ďalších pracovno – právnych predpisov.
 • Sú povinné oboznámiť sa a dodržiavať hygienické požiadavky na výrobu, podávanie  jedál a každodenne aplikovať systém HACCP.
 • Sú povinné dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 • Sú poverené každodenne prevziať individuálne donesené pokrmy a dodržiavať zásady správnej výrobnej praxe tak, aby bola zabezpečená zdravotná bezpečnosť podávaných pokrmov.

VI.Hlavná kuchárka

 • Zodpovedá vedúcej prevádzkovej jednotky za chod prevádzky.
 • Organizuje prácu pomocných kuchárok a pracovníčok v prevádzke a pripravuje s nimi pokrmy.
 • Je zodpovedná za výdaj stravy.
 • Zodpovedá za správny technologický postup, dodržiavanie hygienických predpisov pri príprave, výdaji jedál a správnu hmotnosť vydaného pokrmu.
 • Je zodpovedná za dokumentácie HACCP.
 • Je zodpovedná za odobratie, označenie a uskladnenie vzoriek a ich zdokumentovanie.
 • Podľa schváleného jedálneho lístku a receptúr vystavuje žiadanku tovaru k nasledujúcemu dňu.
 • Zodpovedá za správne hospodárenie s plynom, elektrickou energiou a za dodržiavanie všetkých hygienických predpisov.

VII. Pracovníčky v prevádzke

 • Pomáhajú hlavnej kuchárke, kuchárkam pri príprave jedál a riadia sa jej pokynmi.
 • Umývajú kuchynské riady, taniere, zabezpečujú čistotu skladov, chodieb, okien, dverí.
 • Podľa potreby zabezpečujú preberanie tovaru podľa platných predpisov.
 • Sú zodpovedné za meranie a zaznamenávanie teplôt v chladničkách, mrazničkách a skladoch.

VIII. Správanie sa žiakov v školskej jedálni

 1. Žiaci, ktorí sa nestravujú v školskej jedálni, rodičia žiakov a cudzí ľudia majú zákaz vstupu do jedálne počas výdaja stravy.

2.Každý žiak má právo stravovať sa.  Do jedálne vstupuje v určenom čase bez vrchného odevu /kabát , vetrovka,  čiapka/ a školskej tašky.

 1. Žiaci sú povinní dodržiavať pokyny zamestnancov školskej jedálne a dozoru.
 2. V prípade ak sa niečo rozbije alebo vyleje, nahlási to pri okienku na špinavý riad a požiada o pomoc.
 3. Po skončení konzumácie stravy odnesie použitý riad k okienku.
 4. Pri nevoľnosti alebo úraze sú povinní stravníci hlásiť túto skutočnosť dozoru.

IX. Donáška osobitne pripravenej stravy

Predpokladom pri umožnení donášky osobitne pripravenej stravy do materskej školy je dodržanie nasledovných podmienok:

1.Do zariadenia bude zabezpečená individuálna donáška stravy len na základe potvrdenia lekára – špecialistu,

že zdravotný stav dieťaťa vyžaduje osobitné stravovanie.

 1. Zákonný zástupca preberá plnú zodpovednosť za zdravotnú bezpečnosť donesených pokrmov do školského zariadenia za ich nutričnú a energetickú hodnotu, o tejto skutočnosti predkladá informovaný súhlas.
 2. Hotové diétna pokrmy dodá v deň konzumácie chladené/teplota 5 °C/ v uzavretých, prepravných, umývateľných nádobách, ktoré sú ľahko čistiteľné a dezinfikovateľné.
 3. Nádobu s pokrmom označí menom a priezviskom dieťaťa, dátum a hodinou výroby pokrmu.
 4. Za čistotu prenosných nádob zodpovedá zákonný zástupca dieťaťa/ žiaka.
 5. Donesené diétne pokrmy prevezmú poverení zamestnanci v čase od7.00 do 8.00hod..
 6. Donesené pokrmy v nádobách sa uchovávajú v samostatnom chladiacom zariadení určenej výhradne na tento účel.
 7. Pri skladovaní, ohrievaní a podávaní individuálne donesenej stravy sú dodržiavané zásady správnej výrobnej praxe a tak, aby bola zabezpečená zdravotná bezpečnosť podávaných pokrmov.
 8. Pred výdajom sa donesené pokrmy zohrievajú v mikrovlnnej rúre/alebo v inom varnom zariadení/, pri ohrievaní, výdaji a servírovaní sú dodržiavané kontrolné limity ohrevu podľa HACCP.
 9. Pri preberaní donesených pokrmov je zákaz vstupu nepovolaným osobám vo výrobných a skladovacích priestorov školskej jedálne.

Pripomienky, sťažnosti je možné nahlásiť len vedúcej školskej jedálne alebo riaditeľke školy.

Kontakty na školskú jedáleň

polakova@ssino.sk

0915 831 495,

0435507924/25, 043 5522887

Vypracovala: Mgr. Poláková V.

Schválila: PhDr. Glombová Ľ. – riaditeľka Spojenej školy internátnej

X. Výška finančného limitu na nákup potravín

Riaditeľstvo Spojenej školy internátnej určuje výšku finančného príspevku na stravovanie v školskom roku 2019/2020 od 1.9 2019

Materská škola Úhrada v EUR  
Desiata 0,34 €  
Obed 0,80 €  
Olovrant 0,23 €  
Spolu 1,37 €  

 

Žiaci do 11.rokov Úhrada v EUR  
Raňajky 0,56 €  
Desiata 0,46€  
Obed 1,08 €  
Olovrant 0,31 €  
Večera 0,68 €  
Celodenná strava /R+D+O+OL+V/ 3,09 €  
Poldenná strava  /R+D+O/ 2,10 €  

 

Žiaci od 11. – do  15 rokov Úhrada v EUR  
Raňajky 0,60 €  
Desiata 0,50 €  
Obed 1,16 €  
Olovrant 0,33 €  
Večera 0,73 €  
Celodenná strava /R+D+O+OL+V/ 3,32 €  
Poldenná strava  /R+D+O/ 2,26€  

 

Žiaci od 15. – do  19 rokov Úhrada v EUR  
Raňajky 0,65 €  
Desiata 0,54 €  
Obed 1,26 €  
Olovrant 0,36 €  
Večera 0,79 €  
Celodenná strava /R+D+O+OL+V/ 3,60 €  
Poldenná strava  /R+D+O/ 2,45 €  

 

Zamestnanci  
Obed 1,26 €

 

 

 

V Námestove 1.9. 2019                                                               PhDr. Glombová Ľubica

                                                                                                            Riaditeľka SŠI

 

Spojená škola internátna, M. Urbana 160/45, 029 01 Námestovo
Výška úhrady za stravné  platná od od 1.9 2019
Raňajky Desiata Obed Olovrant Večera Spolu Dotácia na stravu Platba rodiča za 1 deň Platba rodiča mesačne*
Materská škola 0,34 0,80 0,23 1,37 € 0,00 € 1,37 € 27,40 €
Materská škola 0,34 0,80 1,14 € 0,00 € 1,14 € 22,80 €
Materská škola predškolák 0,34 0,80 0,23 1,37 € 1,20 € 0,17 € 3,40 €
Materská škola predškolák 0,34 0,80 1,14 € 1,20 € 0,00 €
Základná škola internát                    /stravník od 6-11 rokov/ 0,56 0,46 1,08 0,31 0,68 3,09 € 1,20 € 1,89 € 37,80 €
Základná škola                             /stravník od 6-11 rokov/ 0,46 1,08 1,54 € 1,20 € 0,34 € 6,80 €
Základná škola internát                   /stravník od 11-15 rokov/ 0,60 0,50 1,16 0,33 0,73 3,32 € 1,20 € 2,12 € 42,40 €
Základná škola                             /stravník od 11-15 rokov/ 0,50 1,16 1,66 € 1,20 € 0,46 € 9,20 €
Základná škola  internát                   /stravník nad 15 rokov/ 0,65 0,54 1,26 0,36 0,79 3,60 € 1,20 € 2,40 € 48,00 €
Základná škola                             /stravník nad 15 rokov/ 0,54 1,26 1,80 € 1,20 € 0,60 € 12,00 €
Odborné učilište internát                   /stravník nad 15 rokov/ 0,65 0,54 1,26 0,36 0,79 3,60 € 0,00 € 3,60 € 72,00 €
Odborné učilište                           /stravník nad 15 rokov/ 0,54 1,26 1,80 € 0,00 € 1,80 € 36,00 €
Odborné učilište                           /stravník nad 15 rokov/ 1,26 1,26 € 0,00 € 1,26 € 25,20 €
*platba mesačne za 20 kalendárnych dní.