Ľudské práva očami detí


Práva a povinnosti očami detí

Každý človek by mal poznať základné ľudské práva a práva detí. Žiaci A variantu ich poznávali prostredníctvom zaujímavých aktivít a inovatívnych metód. Sledovaním prezentácie a besedovaním o téme sa dozvedeli, aké sú práva detí, aké povinnosti z nich vyplývajú. Spoločne sme sledovali krátke filmy, ktoré poukázali aj na nežiaduce následky porušovania práv dieťaťa. Žiaci debatovali, vyjadrovali svoj názor. Následne po spracovaní tejto témy vytvárali v skupinách projekty, riešili problémové úlohy, hľadali riešenia.

Výsledkom ich snaženia boli vytvorené projekty- plagáty. Spoločne sme zhotovili šesť plagátov. Žiaci pracovali zanietene, spolupracovali, uplatňovali svoju tvorivosť a kreativitu. Všetci sme boli spokojní so svojou prácou a akciu sme ukončili veselo – pesničkou.